Zachowaj zdrowie zdobywając świat!

Medycyna podróży jest nową gałęzią medycyny z pogranicza chorób zakaźnych, epidemiologii, higieny, interny, pediatrii, chirurgii oraz medycyny urazowej. Ze względu na bardzo dużą liczbę osób podróżujących za granicę cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Coraz częściej w podróżach uczestniczą dzieci, w tym niemowlęta, osoby starsze oraz przewlekle chorzy. Istnieje zatem, potrzeba dostarczania wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych. Należy podkreślić, że wciąż liczne biura turystyczne nie informują uczestników wycieczek o zagrożeniach zdrowotnych oraz konieczności konsultacji lekarskich związanych z wyjazdem, ewentualnych szczepieniach i wskazaniach do przyjmowania leków przeciwmalarycznych przed wyjazdem, w trakcie pobytu i po powrocie do kraju.
Zatem bezcenną i kompleksową informację na temat profilaktyki zdrowotnej w podróży od niedawna mogą państwo zdobyć w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie, ul. Warzywna 3, tel. 17 85 94 469.

Więcej…

Zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych - cz. II

Powszechnie przyjmuje się, iż to pacjent sam wyraża zgodę na zaproponowane mu świadczenie zdrowotne, zdarzają się jednak sytuacje, kiedy decyzję taką podejmuje za pacjenta inna osoba bądź sąd. Mając na uwadze takie właśnie przypadki, można wskazać na następujące rodzaje zgody pacjenta: zgoda właściwa - wyrażana przez pacjenta samodzielnie, pod warunkiem, iż jest on pełnoletni (dolną granicę wieku stanowi w tym przypadku nie 18, a 16 lat) i zdolny do świadomego wyrażenia zgody. Zastępcza - wyrażana przez uprawniony podmiot w sytuacji, gdy uzyskanie zgody od pacjenta jest niemożliwe albo utrudnione,  spowodowane jego wiekiem bądź stanem zdrowia. Komutatywna łącznie przez pacjenta i przedstawiciela.

Więcej…

Brak dojazdu do własnej posesji- porady prawne

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy z różnych przyczyn, właściciel gruntu (działki) nie może do niego dojechać lub też dojść. Najczęściej zdarza się tak, że sąsiad „milczącą zgodą” pozwala na przejazd po jego działce lub drodze prywatnej. Niejednokrotne animozje sąsiedzkie uniemożliwiają jednak swobodny dojazd do własnej działki, chociażby poprzez skuteczne zagrodzenie dojazdu do domu przez sąsiada. Rozwiązanie powyższego problemu może stanowić ustanowienie tzw. „służebności gruntowej (drogowej)”.

Więcej…

Zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych - cz. I

Na stronie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie będziemy regularnie publikować interesujące artykuły dla każdego pacjenta. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych - część pierwsza

Jednym z podstawowych praw pacjenta jest wyrażenie zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Dla każdego chorego intymność jest bardzo ważną, osobistą i poufną sferą życia, dlatego tak bardzo ważne jest określenie zgody.
Zgoda pacjenta to swobodnie podjęty i wyrażony według reguł znaczeniowych dostępnych dla innych uczestników procesu medycznego akt woli pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego podjęty na podstawie przystępnie udzielonej, rzetelnej informacji co do wszelkich stadiów postępowania medycznego. W doktrynie prawa cywilnego zgoda poszkodowanego traktowana jest jako akt woli będący przejawem przysługujących podmiotowi dóbr osobistych. Przedmiotem natomiast są świadczenia zdrowotne, rozumiane jako wszelkiego rodzaju działania mające na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia.
Prawo do decydowania o dopuszczalności i zakresie świadczeń zdrowotnych znajduje swe oparcie w wielu aktach prawnych. Prawny wymóg zgody pacjenta na jakikolwiek, możliwie szeroko rozumiany, zabieg leczniczy ma swoje korzenie w podstawowych zasadach konstytucji, która zobowiązuje każdego do poszanowania godności innej osoby, jej wolności, prawa do życia, integralności oraz nienaruszalności cielesnej.

Więcej…

Umowa zlecenie- porady prawne

Umowy zlecenia bardzo często zawierane są w życiu codziennym zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami. Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jej przedmiotem jest najczęściej wykonanie określonej czynności prawnej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Od umowy o dzieło różni się tym, że umowa zlecenia jest umową starannego działania, podczas gdy umowa o dzieło jest umową rezultatu. Oznacza to, że istotą zlecenia jest wykonywanie czynności na rzecz zleceniodawcy, które nie zawsze prowadzą do osiągnięcia rezultatu. Wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach umowy o dzieło przysługuje wykonawcy za tzw. "staranne działanie", a nie za jego wyniki (rezultat). Jeżeli strony umowy umówiły się, że czynności będą wykonywane nieodpłatnie, należy to uregulować w umowie.

Więcej…

Przywrócenie sądów rejonowych coraz bliżej

Przywrócenie sądów rejonowych coraz bliżejPowrót na mapę kraju 79. zlikwidowanych sądów rejonowych coraz bliżej. Prace w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad obywatelskim projektem ustawy przywracającym sądy rejonowe zostały zakończone. To sukces Polski lokalnej, to sukces PSL  - mówił na konferencji prasowej Piotr Zgorzelski, poseł PSL, który będzie sprawozdawcą projektu.

Więcej…

Środki europejskie dla polskiego rolnictwa na lata 2014 - 2020

Polityka rolna w Polsce w latach 2014-2020

Polska jest wielkim zwycięzcą tego szczytu i polscy rolnicy też na nim wygrali – powiedział minister Stanisław Kalemba, który spotkał się z dziennikarzami, aby bezpośrednio po zakończeniu szczytu budżetowego w Brukseli, przedstawić propozycje dla Polski w zakresie rolnictwa.

Z kwoty 28,5 mld euro - 18,8 mld euro przeznaczone zostanie na dopłaty bezpośrednie, czyli I filar WPR, a pozostałe - 9,7 mld euro na rozwój obszarów wiejskich - czyli II filar.

Środki na Wspólną Politykę Rolną w Unii Europejskiej dla wszystkich państw spadły o 10 %, a dla Polski udało się utworzyć mechanizmy, aby budżet ten mógł wzrosnąć o 10 %powiedział minister Stanisław Kalemba.

Więcej…

Wszystko o testamentach- porady prawne

Niejednokrotnie ostatnią wolę chcemy uzewnętrznić w testamencie, przekazując według swojego uznania własny majątek lub poszczególne jego składniki bliskim nam osobom. Testament jest dokumentem, na podstawie którego można rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Trzeba przy tym pamiętać, że testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Więcej…

Ochrona praw nabywcy mieszkania lub domu jednorodzinnego budowanego przez dewelopera- porady prawne

W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu narzędzia ochrony praw klientów przed nieuczciwymi deweloperami. Autor artykułu w swojej praktyce zajmuje się dochodzeniem praw na rzecz klientów, wobec których deweloper budujący mieszkanie lub dom postępuje nieuczciwie.

Ochrona praw nabywcy mieszkania lub domu jednorodzinnego budowanego przez dewelopera

Jak do tej pory, brak było przepisów, które skutecznie chroniłyby czas i pieniądze nabywców mieszkań przed niedozwolonymi i nieuczciwymi praktykami niektórych deweloperów. Klient takiego dewelopera, który np. popadł w problemy finansowe, miał niewielkie szanse na odzyskanie pieniędzy lub na dokończenie budowy lokalu.

W dniu 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie długo oczekiwana ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Ustawa określa m.in. środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę, zasady i tryb zawierania umów deweloperskich, obowiązki przedkontraktowe dewelopera, treść umowy deweloperskiej, prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej, a także zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.

Więcej…

Kontraktacja płodów rolnych- porady prawne

Na stronie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie będziemy regularnie publikować porady prawne, których celem jest poszerzenie wiedzy każdego odwiedzającego stronę. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony.

Kontraktacja płodów rolnych

Okres zimowy to czas, w którym rolnicy zawierają umowy kontraktacji na dostawę płodów rolnych. Warto przy tym znać podstawowe zasady, dotyczące jej zawierania i wykonywania. Umowę kontraktacji reguluje Kodeks Cywilny.
Zgodnie z art. 613 k.c., przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Stronami umowy są producent rolny i kontraktujmy.

Więcej…

CIEKAWOSTKI


12 lipca po raz pierwszy obchodzimy Dzień Martyrologii Wsi Polskiej. Podczas II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi wykazali się niezwykłym heroizmem i odwagą. Za tę postawę niemiecki najeźdźca mścił się na nich z całą zajadłością i okrucieństwem. Chłopi byli wysiedlani i uciskani. Ponad 800 wsi spacyfikowano, a mieszkańców rozstrzeliwano i wywożono do obozów, niszcząc i rabując dobytek. Wieloletnie starania PSL zakończyły się sukcesem. 15 września 2017 r. wszystkie siły polityczne w Sejmie poparły projekt ludowców. Dzięki niezłomnej postawie PSL dzisiaj po raz pierwszy w historii obchodzimy święto Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

 

 

 

 

POLECANE STRONY

stat4u