Zasady wliczania okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy- porady prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.1990r., Nr 54, poz. 310), praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym może zostać wliczona do pracowniczego stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Należy jednak spełnić ściśle określone ustawowe warunki, które przedstawiam Państwu poniżej.

Przy wliczaniu pracy w gospodarstwie należy mieć także na względzie definicję „gospodarstwa rolnego”. Zgodnie z art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz.93 ze zm.), za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.


Dodać należy, że art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy określa tylko trzy rodzaje pracy w gospodarstwie, które dają nam prawo wliczenia jej do stażu pracy. Są to:
a) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
b) okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
c) okresy przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Odnośnie rodzaju pracy z pkt a), prowadzeniem gospodarstwa rolnego jest samodzielna lub przy pomocy innych osób (np. członków rodziny lub pracowników najemnych) faktyczna praca w gospodarstwie rolnym wykonywana na własny rachunek
w charakterze właściciela bądź posiadacza. Odnośnie pracy, o której mowa w pkt b), w gospodarstwie po 16 roku życia, ustawa uzależnia zaliczenie tego okresu do stażu pracy od spełnienia łącznie dwóch warunków: objęcia gospodarstwa, tj. gospodarstwa rodziców lub teściów i rozpoczęcia jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem. Odnośnie pracy w gospodarstwie jako domownik wymagane jest posiadanie statusu domownika. Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Trzeba pamiętać, że od dnia 1 stycznia 1991 r. pobieranie nauki w szkole przez domownika nie wyklucza zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym przy ustalaniu prawa do świadczeń pracowniczych. Można zatem uczęszczać do szkoły i w czasie wolnym pracować na gospodarstwie rodziców. Dodam, że praca w gospodarstwie rolnym musi być udowodniona i odpowiednio udokumentowana. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy pracownik powinien przedstawić zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające okresy pracy w gospodarstwie rolnym osoby zainteresowanej, w oparciu o posiadane przez nią dokumenty, takie jak np. rejestry gruntów, księgi podatkowe itp. Jeśli urząd gminy nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie takiego zaświadczenia, ma obowiązek zawiadomić
o tym zainteresowanego na piśmie. Istnieje wówczas możliwość udowodnienia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone gospodarstwo rolne. Ustawa nie wymaga bowiem od osoby zainteresowanej przedkładania pracodawcy innych dokumentów potwierdzających okresy jej pracy w gospodarstwie rolnym. Nieprzedstawienie tych dokumentów na ewentualne wezwanie pracodawcy nie powinno pociągać dla pracownika negatywnych skutków. Jeżeli pracodawca nie zaliczy okresu pracy w gospodarstwie rolnym mimo przedstawienia zaświadczenia z urzędu gminy, wówczas pracownik może wystąpić przeciwko pracodawcy z odpowiednim powództwem do sądu

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.1990r., Nr 54, poz. 310),
- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 24 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych
i członków ich rodzin (Dz. U. z 1998 r. Nr 24, poz.133 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1988 r., nr 2, poz. 10 ze zm.),
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz.93 ze zm.).

adw. dr Bogusław Sowa
Kancelaria Adwokacka
ul. 3-go Maja 7/1
35-030 Rzeszów
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CIEKAWOSTKI


12 lipca po raz pierwszy obchodzimy Dzień Martyrologii Wsi Polskiej. Podczas II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi wykazali się niezwykłym heroizmem i odwagą. Za tę postawę niemiecki najeźdźca mścił się na nich z całą zajadłością i okrucieństwem. Chłopi byli wysiedlani i uciskani. Ponad 800 wsi spacyfikowano, a mieszkańców rozstrzeliwano i wywożono do obozów, niszcząc i rabując dobytek. Wieloletnie starania PSL zakończyły się sukcesem. 15 września 2017 r. wszystkie siły polityczne w Sejmie poparły projekt ludowców. Dzięki niezłomnej postawie PSL dzisiaj po raz pierwszy w historii obchodzimy święto Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

 

 

 

 

POLECANE STRONY

stat4u